Общи условия

КЛИЕНТСКО ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Настоящото споразумение урежда условията, при които членовете и външните клиенти на www.performer.bg получават право на ползване на авторски музикални или танцови произведения, видео или аудио файлове с данни и други материали, които са защитени с авторско право, търговска марка или други права на интелектуална собственост, предоставени от членовете на www.performer.bg чрез този уеб сайт. Това лицензионно споразумение е допълнение към условията за ползване, приложими към сайта и  членственото споразумение, гарантиращо, че всички лица, предоставили съдържание, са регистрирани в него. В случай на несъответствие между настоящото споразумение и условията за ползване, то последните се подчиняват на условията на този договор.

1. Общи условия:

(А) Това е един документ, който съдържа важни разпоредби, засягащи Ваши права и задължения. В края на настоящото споразумение моля да натиснете бутона "Съгласен съм", което означава че приемете настоящото споразумение, за себе си или от името на работодателя си или на трето лице, което съгласява да бъде обвързано с разпоредбите му. Ако приемете условията на настоящето споразумение от името на работодателя си или на трето лице, Вие декларирате и гарантирате, че сте упълномощени с всички права и задължения да се задължите от чуждо име и за чужда сметка. Ако не разполагате с такива права, моля не приемайте споразумението и не се съгласявайте с неговите условия, като това няма да Ви даде достъп до съдържанието на сайта.
(Б) Термини използвани в споразумението:
(I) "Вие, Вашия работодател, третите лица които представлявате и други свързани с Вас лица сте обозначени за краткост като "клиент";
(II ) Настоящият интернет портал, като лицензодател е отбелязан като www.performer.bg;
(III) "Съдържание" означава всяко аудио или видео произведение, материализирано в или възпроизвеждащо хореографско или танцово изпълнение,  кадри от него или друг вид визуално представяне, които са генерирани оптически по електронен път, цифрово или по друг начин и подлежат на използване, чрез гледане On-line от този сайт, заедно с всички съпътстващи материали.

(В) Настоящото споразумение е създадено с цел на потребителя да се предостави т.нар "стандартен лиценз".
2. Стандартни лицензионни условия.
Ние Ви предоставяме една непрехвърлима лицензия за ползване на съдържанието на нашия сайт. Ако не сте се съгласили с общите условия на сайта и не сте подписали съответните лицензионни споразумения, Вие не можете на правно основание да използвате съдържанието и всяко действие в тази насока, ще представлява едно нарушение на законодателството, уреждащо интелектуалната собственост. Всички други права, касаещи съдържанието, включително и без ограничение, всички авторски права и други права на интелектуална собственост, свързани със съдържанието, са собственост на www.performer.bg или на автор на аудио или видео произведения, който се явява доставчик на съдържание.

(А) Не може да се използва съдържание за препродажба, лицензиране или друг вид комерсиално използване, освен ако предложената употреба е допустима в рамките на т.нар „стандартен лиценз”. Изключение от тази хипотеза е опцията, в която използването се изразява в преработка и фундаментална промяна на дадено хореографско произведение, което да доведе до неговото тотално преобразуване, до степен, че да представлява едно оригинално ново произведение, даващо право на автора да претендира авторски права съгласно действащото законодателство. Не е позволено основната част от това трансформирано хореографско или танцово произведение, като производно такова, да се разпознава като съдържание, обект на авторското право на този сайт, нито пък е позволено един такъв файл или изображение да бъде изтеглен, придобит или преглеждан от трета страна като самостоятелен файл. Например, не можете в следствие на повърхностна промяна на съдържанието на един видео файл да предложите фотос от него, с цел реклама на стоки в уличен билборд изобразяващ танцуваща двойка. Такъв вид използване не се допуска и представлява неразрешено ползване на производни произведения. Ако има все пак съмнение относно факта, дали едно произведение е обект на разрешена производна работа, то трябва да се получи изричен лиценз от www.performer.bg. Всяко използване на съдържанието на този сайт, което не е разрешено използване представлява нарушение на авторското право.
(Б) Ограничения относно евентуалните сделки. Като клиент, който се е съгласил с настоящето споразумение Ви се разрешава използването на съдържание от сайта www.performer.bg, като можете да прехвърляте файлове, съдържащи съдържание или производни произведения на своите клиенти, под формата на принт или на интернет доставчик за целите на размножаването за разрешени употреби, при условие че тези трети лица нямат допълнителни права за използване на съдържанието и не могат да има достъп до файл, който предлага сайта www.performer.bg. Можете да инсталирате и използвате съдържание от нашия сайт само на едно работно място или на един компютър в даден момент, като трябва стриктно да са изпълнени условията за забранено ползване и другите условия на настоящото споразумение, които следва да имате предвид преди да се опитате да използвате една хореография, танц, аудио или видео файл или друг обект на интелектуална собственост на нашия сайт неограничен брой пъти. Естествено позволено е физически да прехвърлите съдържанието и архивите си от едно място на друго, като в този случай можете да използвате съдържанието на новото място(компютър). Ако имате нужда от съдържание, което да бъде използвано на повече от едно работно място или компютър, което да е достъпно на повече от едно лице, трябва да сключите съответно ново лицензно споразумение с www.performer.bg. Можете да направите копие на съдържанието единствено за създаване на резервни копия с цел архивиране, като всяко бъдещо възпроизвеждане да е базирано на тези резервни копия.
3 Разрешени употреби. При спазване на ограниченията, описани в секция „забранено ползване” по-долу, Вие имате следните права по отношение на съдържанието на сайта  www.performer.bg, като можете да го използвате за:
 3.1. Изработката на рекламни и промоционални проекти, включително печатни материали, опаковки, презентации, филми и видео презентации, реклами, каталози, брошури, рекламни картички(без  препродажба или лицензиране);
3.2. Развлекателни приложения, като например книги и корици за книги, списания, вестници, статии, бюлетини, както и театрални презентации;
3.3. Он-лайн или електронни издания, включително и уеб страници до максимум 800 х 600 пиксела за изображения или илюстрация на съдържанието;
3.4. Отпечатъци, плакати (т.е. хартиен носител) и други видове възпроизвеждане за лично ползване или рекламни цели, посочени по-горе, но не и за препродажба и/или сулблиценз.
3.5. Всички други приложения, одобрени в писмена форма от www.performer.bg.
Ако има някакво съмнение, че планираното използване е разрешено използване, трябва да се свържете като клиент с www.performer.bg за ориентиране и консултация във връзка с авторските права на сайта.
4.Стандарти. Забрани. Лицензиране.
(А) Забранено ползване. Вие не можете да извършвате действия, които са отразени в раздела "Забранено ползване", а именно:
4.1. Използване на съдържанието на www.performer.bg в дизайн или шаблонни приложения, предназначени за препродажба чрез интернет или не, включително и без ограничение, уебсайт шаблони, Flash шаблони, шаблони визитка, електронни поздравителни картички, проектиране на брошури и други печатни материали;
4.2. Използване или представяне на съдържанието на www.performer.bg в уеб сайтове или други места, предназначени за предизвикване или включващи продажба, лицензиране или предлагане на услуги и стоки "при поискване", включително пощенски картички, чаши, тениски, плакати и други предмети (това включва и индивидуален дизайн на интернет страници);
4.3. Използване на съдържанието на www.performer.bg в каквито и да е плакати (отпечатани на хартия, платно или други медии) или други вещи с цел препродажба, лиценз или друг вид разпределение на печалбата;
4.4. Използване на която и да е част от съдържанието на www.performer.bg в рамките на една търговска марка, конструкция, търговско име, фирма, марка за услуги или лого;
4.5. Използване на авторско произведение, част от www.performer.bg, което води до преразпределение или повторно използване на съдържанието на www.performer.bg (като електронни поздравителни картички или сайтове, уеб шаблони и други подобни) или пък е използване по начин, че да се предоставя екстракт или достъп, касаещи възпроизвеждане на съдържанието на електронен файл от www.performer.bg;
4.6. Използване на съдържанието на www.performer.bg в модата, което може да се счита от www.performer.bg за неразумно, както и такъв вид ползване, с неморални цели за порнографски, нецензурни, престъпни дейности или такива с клеветнически характер;
4.7. Употребата или показването на съдържание на www.performer.bg, по отношение на модел или лице по начин, които биха довели до извода, че тази употреба сочи подкрепа или съпричастност от страна на модела относно даден бизнес, продукт, услуга, или друго начинание, освен ако това ползване не е придружено от декларация, която показва, че съдържанието се използва само с илюстративна цел и всяко лице, което е изобразено е просто модел, без излагане и коментар на неговото физическото и психическото здраве, социални дейности, сексуална или мълчаливо сексуална активност и предпочитания, злоупотребата с наркотични вещества, престъпления, физически или психически тормоз или заболявания, както и други особености на личността, които вероятно биха били обидни за всяко лице, отразено в съдържанието на www.performer.bg;
4.8. Забранено е незаконното използване на изходния код, съдържащ се в съдържанието на www.performer.bg, както и неговото обратно проектиране, декомпилиране и разглобяване на целия или част от изходния код;
4.9. Забранено е отстраняване на бележки, касаещи авторско право, търговска марка или друго право на интелектуална собственост от всяко място, където те са имплеминтирани в съдържанието;
4.10. Забранени са също сублицензията, препродажбата, даването под наем, на заем, възлагането, даряването или прехвърлянето по друг начин на съдържание или на правата, предоставени съгласно настоящото споразумение;
4.11. Забранено е инсталирането и използването на съдържанието на www.performer.bg в повече от един компютър, по време или след едно копиране на съдържанието на един мрежов сървър или уеб сървър, с цел използване от други потребители;
4.12. Използване или представяне на съдържанието на www.performer.bg в електронен формат, което да позволява същото да бъде изтеглено или разпространявано чрез мобилни устройства или общо във партньорско споделяне на файлове или подобна договореност;
4.13. Използване на съдържанието на www.performer.bg за редакционни цели, без то да включва следните авторски отбелязвания, в непосредствена близост до съдържанието: "© www.performer.bg”
4.14. Забранено е самостоятелно или в комбинация с други елементи, да се възпроизвежда съдържанието или елементи на съдържанието на www.performer.bg, над 500 пъти, без получаване на изрична лицензията, в който случай ще се изисква да заплаща допълнителна такса, за всяко възпроизвеждане което е повече от 500 копия. Това допълнително възнаграждение не се отнася за реклами в уеб сайтове.
5. Превишение относно правата на възпроизвеждане.
В случай че се нарушат разпоредбите на чл. 4, без закупуване на допълнителен лиценз, Вие като клиент се задължавате да уведомите www.performer.bg, когато сте възпроизвели съдържание или елемент от съдържанието на www.performer.bg над 500 пъти. Такава информация трябва да бъдат изпратена www.performer.bg в срок до един месец, след като съдържанието или елемент от него е възпроизведено в контекста на настоящето споразумение над 500 пъти. Всяка такава информация трябва да съдържа броя на копията, направени за всеки конкретен месец. www.performer.bg ще Ви издаде фактура за таксите, свързани с тази свръх употреба, сумата по която Вие се съгласявате да платите в рамките на 30 календарни дни от получаването на фактурата.
6.Обезщетение
6.1. Вие като клиент се съгласявате да обезщетите www.performer.bg и неговите ръководители, служители, акционери, служители и лицензодатели, като ги пазите невредими от и срещу всякакви искове, отговорност, загуби, разходи и разноски (включително разноски за адвокатски хонорар), направени във връзка с дейността на www.performer.bg, а именно: използването или предполагаемото използване на сайта или предоставяне на съдържание от всяко лице, независимо дали това използване е разрешено или не от него; всяко нарушение от страна на клиента на настоящото споразумение; нарушение на база всяка претенция, заплаха или твърдение отправено до www.performer.bg базирано на тезата, че част от съдържанието, използвано в приложното поле на настоящото споразумение нарушава авторски права, търговски тайни, търговски марки, правото на неприкосновеност на личния живот или публичност, или други права на интелектуална собственост на трети лица.
7. Срок на споразумението
Това споразумението е в сила до прекратяването му. Вие като клиент можете да го прекратите по всяко време, като изпратите имейл на следния адрес:info@performer.bg  или чрез други средства за писмено уведомление, приемливи www.performer.bg, които дават възможност за потвърждение на самоличността Ви и  намерението Ви споразумението да се прекрати. www.performer.bg си запазва правото, по свое усмотрение, да ограничи, спре или да прекрати правото Ви на достъп до части от този сайт по всяко време по някаква причина, без предизвестие или отговорност. www.performer.bg може да промени, да спре или да прекрати всички или някои части на сайта по всяко време, включително наличните база данни, тяхната функция или съдържание, без предизвестие или отговорност.
www.performer.bgможе да прекрати или да спре достъпа Ви като клиент до части от сайта поради Ваше бездействие, което се определя, на базата на информация за дългосрочна липса на достъп от Вас до части от сайта в продължителен период от време. Колкото е разумния срок за бездействие от Ваша страна се определя от www.performer.bg.
Прекратяването на настоящото споразумение не Ви освобождава от задължението да заплатите като клиент дължимите суми към www.performer.bg, както и задълженията, произтичащи от използването на части от сайта или негово съдържание. Прекратяването на споразумението не засягат правата на www.performer.bg, относно защитата и ограниченията на отговорността, предвидени в това членствено споразумение, които не касаят самото прекратяване.
При прекратяване на достъпа Ви като клиент относно части от сайта, Вие се съгласявате да изплатите всички дължими суми към www.performer.bg
8.Отказ от гаранции
Сайтът www.performer.bg, включително неговото съдържание, са предоставени за ползване без каквито и да е гаранции или условия от всякакъв вид, нито изрични, нито подразбиращи се, включително без подразбиращите се условия за продажба на информация или пригодност за употреба. Ние не гарантираме, че поместеното в сайта съдържание ще отговори на Вашите изисквания, както и че неговото използване ще бъде без прекъсвания или без грешки.
www.performer.bg не гарантира, че съдържанието на сайта, представено на разположение за изтегляне, е свободно от вируси.
9. Ограничаване на отговорността
Вие като клиент поемате цялата юридическа отговорност и риск относно упортребата на свалено произведение от нашия сайт, включително за неговото използване без ограничение. Същото се касае и за всяка част от съдържанието на сайта или информацията, съдържаща се в нея.
В никакъв случай и при никакви условия www.performer.bg или някой от неговите управители, ръководители, служители, партньори, лицензодатели или агенти не носи отговорност за инцидентни, индиректни, наказателни, назидателни или последващи обезщетения (включително обезщетение за пропуснати ползи, прекъсване, загуба на бизнес информация, или други загуби) във връзка с искове, загуби, щети, съдебни производства, както и други процедури, произтичащи от членственото споразумение. Тази отговорност е изключена дори, ако www.performer.bg е предполагал  възможността от такива щети, чието действие се основава на договор, деликт(включително небрежност), нарушаване правата на интелектуалната собственост или не.
Във всеки случай, общата максимална отговорност на www.performer.bgпо това споразумение или по отношение на използването или експлоатацията на всички или част от сайта или съдържанието по някакъв начин, не може да надвишава 50 лева.
10.Възраст и отговорност
Всеки клиент декларира, че е дееспособен да сключва сделки от свое име и за своя сметка, като може да бъде страна по облигационно правоотношение, което да породи за него обвързващи права и задължения, касаещи използването на сайта. Вие се съгласявате да отговаряте за всяко използване на сайта (както и за използването на Вашето име и парола от други лица, включително и от непълнолетни, живеещи с вас). Вие се съгласявате да контролирате всяко използване от непълнолетни на Вашето име или акаунт.

Приложимо право

Сайтът се контролира, функционира и се администрира от www.performer.bg
Приложимото право е това на Република България. Това споразумение не се ръководи от Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки, прилагането на която изрично се изключва.
Всички спорове, произтичащи от или свързани с това споразумение, без ограничение дали те касаят действителността, тълкуването, изпълнението и нарушението му следва да се отнесат пред съответния компетентен съд в Република България.
Вашите въпроси относно сайта или това споразумение, можете да отнесете към нас на адрес: info@performer.bg com или на телефон: 0885377579

Потвърждение

Потвърждавам, че като клиент съм съгласен и съм прочел това споразумение, разбирам го и се съгласявам да бъда обвързан с неговите условия. Съгласявам се, че това е пълният текст на споразумението между мен и www.performer.bg, който заменя всички предложения или предварителни споразумения, устни или писмени, както и всяка друга кореспонденция между мен и www.performer.bg, свързани с предмета на това споразумение.

Потвърждавам, че след регистрация за бюлетин оторизирам www.performer.bg да ми изпраща съобщения ( включително непоискани търговски съобщения ) на посочения от мен личен е-мейл адрес.

ЧЛЕНСТВЕНО СПОРАЗУМЕНИЕТова членство Споразумението урежда членството Ви в сайта www.performer.bg, като Ви позволява пълен достъп и използване на авторски произведения, като част от този уеб сайт. Това членствено споразумение урежда условията за ползване, приложими към сайта. Сайтът се поддържа от www.performer.bg

Достъпът и използването на части от сайта са предоставени от www.performer.bg, при условие, че приемате условията на това членствено споразумение и условията за ползване, като Вие се съгласявате с реда и условията на това членствено споразумение и условията за ползване. Ако не сте съгласни да приемете и спазвате това споразумение, Вие не получавате достъп, както и правата, които Ви дава членството, относно части на сайта. В случай на несъответствие между това членствено споразумение и условията за ползване, се прилагат клаузите на това споразумение.

www.performer.bg си запазва правото по свое усмотрение, да променя или изменя всички клаузи или част от това членствено споразумение по всяко време, което влиза в сила веднага след съобщение, публикувано на сайта. Вашето непрекъснато използване на  части от сайта след това предупреждение представлява волеизявление за съгласие с условията на това членство споразумение, включително всякакви промени или модификации, направени от www.performer.bg, които са описани по-горе. Ако реда и условията на това членствено споразумение вече не са приемливи за Вас, трябва незабавно да преустановите използването на части от този сайт на база на членственото си правоотношение с нас и да ни уведомите за това изрично и писмено.

Използване на съдържанието на сайта

За да използвате съдържанието на www.performer.bg, Вие се съгласявате, че сайтът съдържа или може да съдържа информация, под формата на музикални или танцови произведения, видео или аудио файлове с данни и други материали, които са защитени с авторско право, търговска марка или други права на интелектуална собственост на  www.performer.bg, както и на трети лица ( другите членове).

Вие не можете да модифицирате, публикувате, предавате, прехвърляте или продавате, възпроизвеждате, създавате производни произведения, разпространявате, представяте публично или използвате по какъвто и да е начин част от съдържанието на www.performer.bg, изцяло или частично, освен ако това изрично не е разрешено в настоящето членствено споразумение и всяко друго споразумение, сключено по времето, когато това съдържание е изтеглено (като лицензирано съдържание).

Съдържанието, предоставена от сайта, се базира на сключено между www.performer.bg и даден член „автор” лицензионно споразумение, предоставящо изключителна лицензия на авторски права на този сайт. При спазване на разпоредбите на лицензионното споразумине, авторът може да качи в сайта всяко съдържание, притежавано от него като права.

Пароли

Вие приемате и се съгласявате, че чрез изпратената до Вас идентификация на потребител, предоставена от Ви от www.performer.bg, можете да имате достъп и да използвате, на базата на възникнало членствено правоотношение, части от сайта. В този контекст Ви се предоставят "потребителско име", както и парола, избрани от и използвани от Вас, които следва да пазите в тайна. Вие се съгласявате, че няма да разкривате това потребителско име или парола на трети лица без изричното писмено съгласие на www.performer.bg

Вие приемате и се съгласявате, че ще бъдат отговорни за действията на всяко трето лице, което има достъп или използва, на базата на Вашето членство, части от сайт. Във връзка с това www.performer.bg си запазва правото да приеме, че използоването на Вашето потребителско име и парола е убедително доказателство за факта, че сте осъществили достъп или използвали на база членството си, части от сайта. Вие се съгласявате, че избраната от Вас парола е уникална за вас и че, въпреки изискванията на www.performer.bg  (като минимален или максимален брой символи) относно паролата (с цел нейното евентуално възстановяване), сайтът не разполага с възможността за достъп до паролата Ви.

Правила на поведение

Вие се съгласявате, че няма да използвате сайта за цели, които са незаконни, неморални или са забранени от настоящото споразумение. В този контекст Вие се съгласявате да не извършвате следните дейстивя:

 - Оклеветяване, злоупотреби, тормоз, заплахи или други действия, нарушаващи законните права на трети лица (като например правото на неприкосновеност на личния живот).
- Забранено е публикуването, изпращането, разпространяването или разпръскването на клеветнически, престъпни, нецензурни, порнографски, сексуални, неприлични и незаконни материали или информация.

- Забранено е качването или друго прехвърляне на файлове, които съдържат софтуер или други материали, защитени от законите, касаещи авторски права или интелектуална собственост (или права за поверителност и конфиденциалност), освен ако вие притежавате или контролирате тези правата или сте получили всички необходими съгласия и лицензии.

- Забранено е качването или друго прехвърляне на файлове, които съдържат вируси, повредени файлове или друг подобен софтуер или програми, които могат да повредят или възпрепятстват работата на друг компютър.

- За да публикувате ауио или видео файл с танц или хореография, следва да премахнете всички авторски определения, законови уведомления, означения за авторство или етикетите под формата на водни знаци, сочещи автора. Авторското право възниква от момента на първото използване на произведението и такива означения не са нужни.

- Забранено е фалшифицирането и модифицирането на произхода или източника, както и на софтуера или други материали, съдържащи се във файл, който е качен във www.performer.bg  

- Забранено е рекламирането и/или предлагането за продажба на стоки и услуги, както и използването на сайта www.performer.bg  за извършване на проучвания, състезания или верижни писма.

- Забранено е изтеглянето на всеки файл, публикуван от друг потребител на сайта  www.performer.bg, което знаете или предполагате, че е незаконно, с цел да бъде разпространяван по комерсиален начин.

- Забранено е използването на съдържание или друга информация, получена чрез сайта по начин, който е конкурентен на сайта  www.performer.bg .

Вие се съгласявате, че материалите, публикувани от Вас ще станат публично достояние. Освен това, Вие потвърждавате, че съдържанието, качено от Вас, може да бъде преразгледано, проверено или одобрено от  www.performer.bg . Както е обяснено по-долу, www.performer.bg си запазва правото по всякаква причина да се отстрани без предизвестие всяка информация, съдържание или друг материал, публикуван на сайта.

Вие също се съгласявате да не използвате сайта по начин, който може да повреди, забрани, претовари или навреди на сайта или да повлияе на трети лица да използват сайта. Вие също се съгласявате да не се опитвате да получите неоторизиран достъп до www.performer.bg, както и до компютърни системи или мрежи, свързани с сайта. Вие се съгласявате също така да не се опитвате да получите материали или информация по начин, който не е направен целенасочено достъпен, с цел по този начин да увредите сайта.


Управление на съдържанието

www.performer.bg, няма задължение да преразглежда цялото съдържание, качено на сайта и не носи отговорност за недобросъвестни действия на трети лица. Независимо от горното, www.performer.bg, си запазва правото да изтрива, премества или редактира всяка част от съдържанието, която нарушава или може да наруши това членствено споразумение или по друг начин е неприемливо. Вие носите отговорност за всички аудио или видео файлове, изображения или съобщенията, направени под Вашето име, като член на сайта. www.performer.bg, има правото, но не и задължение да коригира грешки или пропуски във всякакво съдържание, които определя по свое усмотрение. Вие се съгласявате, че всяка проверка на съдържанието извършена от www.performer.bg,, за определяне на съдържанието е направено единствено с мотив, изхождащ от уважение към Вас като член на сайта.

www.performer.bg строго спазва законодателството, регламентиращо интелектуалната собственост и ние искаме нашите потребители да направят същото. Ако смятате, че Вашето произведение е копирано по начин, който представлява нарушение на авторските Ви права или правата Ви на интелектуална собственост са били нарушени по друг начин, моля известете www.performer.bg, за въпросното нарушение.

Поверителна информация.

Вие се съгласявате, че поверителната информация (определена по-долу), която сте получили чрез сключване на това членствено споразумение и използването на сайта, представлява цененна, конфиденциална, защитена информация на www.performer.bg и неговите лицензодатели, и вие приемате, че по време на действието на това членствено споразумение, а и след това, няма, без изричното писмено съгласие на www.performer.bg  да използвате или разкривате на друго лице, никаква такава поверителна информация, с изключение на специално разрешената от това членствено споразумение или от закона.

За целите на това членство споразумение "Поверителна информация" означава всякакви данни, информация, документи, софтуер или материали, свързани с дейността и управлението на www.performer.bg неговите членове, партньори, лицензодатели или лицензианти, които са определени като поверителни или е основателно да се считат за поверителни, включително, но не само: бизнес моделът и операциите на сайта, процеси, продукти, проекти, цени, промоции, бизнес планове, възможности за бизнес, финанси, научноизследователската и развойна дейност, ноу-хау, търговски тайни, материали за обучение, персонал, клиенти, методологии, съдържанието на сайта, принадлежащо на трети лица и други права на интелектуална собственост.

Обезщетение

Вие се съгласявате да обезщетите и да поемете необходимата за това гражданска и наказателна отговорност, спрямо www.performer.bg и неговите партньори срещу всякакви искове, жалби, загуби и разходи (включително разходи за адвокат и съдебни разноски), направени във връзка с: (I) използването или предполагаемото използване на сайта под името Ви от всяко трето лице, независимо дали това използване е разрешено от Вас, ( II) или щети, настъпили в резултат на информация, качена от Вас или съдържание, което да Ви индивидуализира, като негов автор, или (III) на евентуално нарушение от вас на това членство споразумение.

Срокове и прекратяване

Това членствено споразумението е в сила до прекратяването му. Вие като член можете да го прекратите по всяко време, като изпратите имейл на следния адрес: info@performer.bg или чрез други средства за писмено уведомление, приемливи www.performer.bg, които дават възможност за потвърждение на самоличността Ви и  намерението Ви споразумението да се прекрати. www.performer.bg си запазва правото, по свое усмотрение, да ограничи, спре или да прекрати правото Ви на достъп до части от този сайт по всяко време по някаква причина, без предизвестие или отговорност. www.performer.bg  може да промени, да спре или да прекрати всички или някои части на сайта по всяко време, включително наличните база данни, тяхната функция или съдържание, без предизвестие или отговорност.

www.performer.bg  може да прекрати или да спре достъпа Ви до членството в части от сайта поради Ваше бездействие, което се определя, на базата на информация за дългосрочна липса на достъп от Вас до части от сайта в продължителен период от време. Колкото е разумния срoк за бездействие от Ваша страна се определя от www.performer.bg.

Прекратяването на настоящото членствено споразумение не Ви освобождава от задължението да заплатите дължимите суми към www.performer.bg, както и задълженията, произтичащи от използването на части от сайта или негово съдържание. Прекратяването на настоящото споразумение не засягат правата на www.performer.bg, относно защитата и ограниченията на отговорността, предвидени в това членствено споразумение, които не касаят самото прекратяване.

При прекратяване на достъпа Ви на членството относно части от сайта, Вие се съгласявате да изплатите всички кредити, останали в сметката Ви.

Отказ от гаранции

Сайтът www.performer.bg, включително включително неговото съдържание, са предоставени за ползване без каквито и да е гаранции или условия от всякакъв вид, нито изрични, нито подразбиращи се, включително без подразбиращите се условия за продажба на информация или пригодност за употреба. Ние не гарантираме, че поместеното в сайта съдържание ще отговори на Вашите изисквания, както и че неговото използване ще бъде без прекъсвания или без грешки.

www.performer.bg не гарантира, че съдържанието на сайта, представено на разположение за изтегляне, е свободно от вируси.


Ограничаване на отговорността

В никакъв случай и при никакви условия www.performer.bg или някой от неговите управители, ръководители, служители, партньори, лицензодатели или агенти не носи отговорност за инцидентни, индиректни, наказателни, назидателни или последващи обезщетения (включително обезщетение за пропуснати ползи, прекъсване, загуба на биснес информация, или други загуби) във връзка с искове, загуби, щети, съдебни производства, както и други процедури, произтичащи от членственото споразумение. Тази отговорност е изключена дори, ако www.performer.bg е предполагал  възможността от такива щети, чието действие се основава на договор, деликт(включително небрежност), нарушаване правата на интелектуалната собственост или не.
Във всеки случай, общата максимална отговорност на www.performer.bg  по това членствено споразумение или по отношение на използването или експлоатацията на всички или част от сайта или съдържанието по някакъв начин, не може да надвишава 50 лева.

Възраст и отговорност

Всеки член декларира, че е дееспособен да сключва сделки от свое име и за своя сметка, като може да бъде страна по облигационно правоотношение, което да породи за него обвързващи права и задължения, касаещи използването на сайта. Вие се съгласявате да отговаряте за всяко използване на сайта (както и за използването на Вашето име и парола от други лица, включително и от непълнолетни, живеещи с вас). Вие се съгласявате да контролирате всяко използване от непълнолетни на Вашето име или акаунт.

Приложимо право

Сайтът се контролира, функционира и се администрира от www.performer.bg
Приложимото право е това на Република България. Това членствено споразумение не се ръководи от Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки, прилагането на която изрично се изключва.
Всички спорове, произтичащи от или свързани с това членствено споразумение, без ограничение дали те касаят действителността, тълкуването, изпълнението и нарушението му следва да се отнесат пред съответния компетентен съд в Република България.

Вашите въпроси относно сайта или това членственото споразумение, можете да отнесете към нас на адрес: info@performer.bg  или на телефон: 0885377579

Потвърждение

Потвърждавам, че съм съгласен и съм прочел това членствено споразумение, разбирам го и се съгласявам да бъда обвързан с неговите условия. Съгласявам се, че това е пълният текст на споразумението между мен и  info@performer.bg, който заменя всички предложения или предварителни споразумения, устни или писмени, както и всяка друга кореспонденция между мен и  info@performer.bg, свързани с предмета на това членствено споразумение.
ДОГОВОР ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ЛИЦЕНЗИЯ НА АВТОРСКИ ПРАВАНастоящят договор урежда условията, при които танцьори, хореографи или други автори предоставят танцови и музикални произведения за използване от  www.performer.bg, чрез преотстъпване на изключителна лицензия на авторски права по отношение на визираните авторски произведения чрез уеб сайт. Този договор за изключителна лицензия на авторски права е в допълнение към условията за ползване, приложими към сайта и с членственото споразумение, гарантиращи факта, че всички лица, предоставящи съдържание или изтеглящи съдържание от сайта, преди това са съгласили с определени юридически условия. В случай на несъответствие между настоящия договор, членственото споразумение и условията за ползване, последните две са подчинени на условията на този договор.
I. Общи условия:
1. Този договор е правно споразумение между страните по него и урежда правата и задълженията както на тези, които възнамеряват да качат данни или материали, под формата на танцови или хореографски произведения в сайта (за краткост наречени „автори”), така и на www.performer.bg (за краткост наричан „лицензополучател”). Авторът декларира, че отстъпва на лицензополучателя изключителна лицензия на авторски права, относно преотстъпване и разпространение на съдържание (както е определено по-долу), касаещо авторски произведения на автора при условията, посочени в настоящия договор. За целите на настоящия договор под "съдържание на лицензионното споразумение", се разбират всички разширени възможности за предоставяне на лиценз, които за предоставени на автора, с оглед използване на административните инструменти, свързани с неговия профил в сайта.
 2. При приемане на условията на настоящия договор, авторът предоставя неизключителни авторски права по отношение на негови авторски танцови или хореографски произведения на разположение на www.performer.bg. Всяко качване на съдържание ще се ръководи от правилата и условията на настоящия договор, което ще бъде потвърдено от автора при всяко качване.
3. Настоящият документ съдържа важни разпоредби, които засягат Вашите права и задължения като автор. Чрез отмятане на полето в края на договора, в което пише "Съгласен съм", Вие се съгласявате с условията на това споразумение. Съветваме Ви да отпечатате копие от лицензионния договор за своя архив.
4. Този лицензионен договор остава в пълна сила до прекратяването му в съответствие с неговите условия. Ако по някое време реда и условията на договора вече не са приемливи за автора, трябва да спaзите процедурите за прекратяване, посочени по-долу в "Срок и прекратяване".
II. Предоставяне на съдържание
1. Страните по договора се съгласяват с това, че авторът има право в различни периоди от време да предоставя танцови или хореографски произведения, съдържащи аудио и видео файлове с данни и други материали на лицензополучателя www.performer.bg, с цел да ги използва и качи на сайта, като се даде възможност на последния да реализира чисто комерсиално търговския потенциал на правата, предоставени от автора. www.performer.bg по свое усмотрение, може да определи коя част от тези произведения са подходящи за публикуване на сайта или друг начин на разпространение.
2. В допълнение към условията на този договор, страните признават, че предоставянето на цялото съдържание, се подчинява на правила и процедури, описани в сайта, условията за които са инкорпорирани и в настоящия договор. Всяко нарушение на правилата, свързани с допустимото съдържание, очертани в сайта ще се счита за нарушение на настоящото споразумение.
III. Предоставяне на авторски права
1. Лицензополучателят www.performer.bg получава изключителна лицензия по отношение на авторските танцови, хореографски и музикални произведения на автора, с цел да дистрибутира, продава, лицензира или преотстъпва съдържанието им чрез сайта на трети лица в рамките на търговската дейност на www.performer.bg. За тази цел на лицензополучателят се преотстъпват следните правомощия:
1.1. Изключителното право да разрешава ползване, възпроизвеждане, разпространение, разпространявате, преотстъпване, публикуване, качване, изпращане, използване с културна цел, за опаковки, пакетирани продукти или произвеждане и продаване и разпечатки на подобни продукти, изобразяване или публично изпълнение на съдържанието от потенциалните лицензополучатели, без съгласието на автора.
1.2. Изключителното право да предоставя непрекъснато в цял свят, неизключителен  лиценз, или сублицензии на крайните потребители, без съгласието на автора, в съответствие с условията на този лицензионен договор. Той може да търпи промени във времето при промяна на някои клиенти в съответствие с правата, предоставени тук, или при наличието на споразумение за дистрибуция с партньор, при условие че такова споразумение е в съответствие с правата, предоставени от www.performer.bg тук.
 2. В допълнение към предходната клауза, авторът се съгласява в полза на www.performer.bg, че лицензополучателят може изключително да използва, възпроизвежда, променя, показва публично, да прави производни  на танцови и/или хореографски произведения, предмет на този договор, за собствените си нужди и бизнес цели, свързани с утвърждаването на сайта, съдържанието и разпределението им по програми, както и разширяването пазара на лицензиране на приетите авторски произведения (включително, без ограничение на използването на танцови и/или хореографски произведения на автора, относно регистрирани и нерегистрирани търговски марки, свързани с маркетинг кампании на лицензополучателя, продажби и рекламни усилия, независимо дали чрез сайта или чрез трети лица). Лицензополучателят не дължи възнаграждение на автора за използването на приетите като съдържание в сайта негови авторски танцови, музикалини и хореографски произведения, за споменатите бизнес цели.
3. Страните се договарят, че всички права, включително заглавието на авторското произведение и авторското право, предмет на определено танцово, музикално или хореографско произведение, станало част от съдържанито на сайта, са собственост и се съхраняват от автора. Лицензополучателят и авторът се задължават да не се разпореждат с предмета на авторското право по никакъв начин спрямо трети лица, с изключение на предвиденото в настоящия договор и всички лицензионни споразумения, които е разрешено да бъдат сключени от лицензополучателя www.performer.bg от името на автора. Авторът няма право на базата на този договор, да отдава на трети лица неизключителни или изключителни лицензии на авторски права със същия предмет.
4. Интелектуална собственост
4.1. Авторът се съгласява, че с оглед условията на www.performer.bg няма право, да предоставя танцови, музикални или хореографски произведения, които нарушават патенти, търговски марки, авторско право, търговска тайна, правото на личен живот, правото на публичност или всяко друго лично или имуществено право на трети лица.
2. С публикуването на определени танцови, музикални или хореографски произведения, авторът декларира, че притежава всички права на интелектуална собственост, включително и авторско право, относно поместеното съдържание, с пълни правомощия да се разпорежда с тези права, които предоставя с настоящето лицензионното споразумение. Освен това, доколкото танцови, музикални или хореографски произведения съдържат изображения на хора, авторът декларира, че е получил съгласието им в съответната изискуема фoрма, същите лица да бъдат показвани публично.
IV. Съдържание на лицензионното споразумение
1. Авторът се съгласява, че www.performer.bg не носи отговорност за вреди, било то преки или косвени, последващи или случайни, произтичащи от използването или невъзможността за използване на определени танцови, музикални и хореографски произведения.
V.Пароли
1. Авторът приема и се съгласява, че ще бъдат отговорен за всеки достъп или използване, включително на качване на танцови и/или хореографски произведения във www.performer.bg, което възниква във връзка с неговото име и парола като член на сайта. www.performer.bg е упълномощен да приеме Вашето потребителско име и парола, като убедително доказателство, че сте качили съдържание в съответствие с настоящото споразумение. www.performer.bg не поема никаква отговорност или отговорност за мониторинг на предоставянето от автора съдържание, като член на сайта, под определено име и парола.
2. Управление на съдържанието
www.performer.bg държи на определена търговска политика, която трябва да бъде спазена, преди дадено съдържание да бъде публикувано в сайта или по друг начин да бъде предложено за продажба или лиценз. Независимо, че някои стандарти за качество трябва да бъдат изпълнени, www.performer.bg не може да преразглежда цялото съдържание качено на сайта и не носи отговорност за съдържанието и качеството на авторските произведения на авторите. Независимо от горното, www.performer.bg си запазва правото да изтрива, премества, отказва да приеме или редактира всеки файл или описателна информация, като по свое усмотрение www.performer.bg определя дали дадени танцови, музикални и хореографски произведения, нарушават или могат да нарушат настоящото споразумение, относно права на интелектуална собственост или права на другите членове на сайта. www.performer.bg има правото, но не и задължение да коригира грешки или пропуски в дадено авторско съдържание по свое усмотрение. Авторът се съгласява, че всяка проверка на авторските му права, касаещи произведения, публикувани в сайта е  извършена от www.performer.bg за определяне на съдържанието и е направено от уважение към автора и съблюдаване на неговите интереси.
3. Авторът приема, че съдържанието, което предоставя по силата на това споразумение, което се превръща в такова, което може да бъде лицензирано от членовете на сайта, като тези лицензополучатели ще се придържат към условията на на настоящия лицензионен договор. www.performer.bg не поема никаква юридическа отговорност пред автора или пред всяко трето лице, което предявява иск чрез автора за нарушения от страна на лицензополучателя, на вече прието, одобрено и публикувано съдържание, касаещо авторски танцови, музикални и хореографски произведения. www.performer.bg ще положи всички усилия като лицензополучател, за да съдейства за защитата на правата на автора, касаещи негова интелектуалната собственост, по негово желание и за своя сметка.
4.Поверителна информация.
5.1 Авторът се съгласява, че поверителна информация (определена по-долу), която той получава чрез сключване на настоящото споразумение за използването на сайта и предоставянето на съдържание, представлява цененна, конфиденциална, защитена информация на www.performer.bg и неговите лицензодатели, и е съгласен, че по време на срокът на настоящия лицензионен договор и след това, няма да разпространява същата без изричното писмено съгласие на www.performer.bg.
5.2. За целите на настоящото споразумение, "поверителна информация" означава всякакви данни, информация, документи, софтуер или материали, свързани с дейността и управлението на www.performer.bg, неговите членове, партньори, лицензодатели или лицензианти. Като поверителна информация се счита и тази, касаеща: бизнес моделът на сайта и извършваните операции, процеси, продукти, проекти, цени, промоции, бизнес планове, бизнес възможности, съюзи, съдържание, графики, документи, финанси, научноизследователската и развойна дейност, ноу-хау, търговски тайни, учебни материали, персонал и самоличност или лична информация от всякакъв характер, отнасящи се до членове, клиенти, методологии, съдържанието на сайта, принадлежащо на други хора и други права на интелектуална собственост.
6. Заявления и гаранции. Авторът декларира и гарантира, както следва:
               6.1. Че като физическо лице и автор има юридическата правоспособност и право да сключва настоящото споразумение, като се легитимира като единствен и изключителен собственик на предложеното съдържанието; че има право да предостави на всички на лиценза, относно авторските си права, предмет на настоящото споразумение, и не предоставя никакви права и лицензии или друга интелектуална собственост или технологии, които биха противоречали на настоящото споразумение;
               6.2. Авторът гарантира, че танцови, музикални и хореографски произведения, които периодично предлага на www.performer.bg, не съдържат като файл механизъм за защита, предназначен за предотвратяване на неговото използване, копиране или ползване по начините, предвидени в това споразумение, както и че цялото предлагано съдържание ще бъде освободено от всякакви вируси, червеи, защитни софтуери или друг механизъм или устройство, което може да се използва за промяна, изтриване, повреждане на сайта или на съдържанието му, чрез друг хардуер или компютърна система, или които биха съдържали друг начин да направи недостъпно или да намали използването на съдържанието на сайта по някакъв начин;
6.3. Танцовите, музикалните и хореографски произведения на автора трябва да включват всякаква необходима описателна информация, за да могат да съдействат за ефективния маркетинг на сайта, която описателна информация следва да съдържа всички съществени аспекти и да не включва невярни, подвеждащи или неприложими данни, предназначени да заблудят евентуалния потребител.
6.4. Авторът декларира, че предложеното съдържание на www.performer.bg представлява сбор от авторски произведения, което не нарушава авторски права, търговски марки, правото на неприкосновеност на личния живот или правото на публичност, или друго право на собственост на трети лица, не накърнява тяхната репутацията и лино достойнство по никакъв начин.
6.5. Авторът декларира и гарантира, че няма да: (I) предостави неизключителен лиценз при същите условия на трето лице, като си запазва правото да използва предмета на лиценза, но само за творчески цели. "лиценз" собствено съдържание (освен от време на време и то само за законни цели творчески), или (II), да предостави такъв лиценз на няколко лицензополучатели. Авторът се съгласява да не договаря лицензионни споразумения с друг член на www.performer.bg, във вреда на лицензополучателя. Авторът се съгласява, че на базата на членственото си отношение с www.performer.bg, много ползватели, членове на сайта, могат да получат едновременно сублицензия от страна на лицензополучателя и то на правно основание, като настоящият договор представлява едно волеизявление на автора в тази насока

VI. Обезщетение
1. Авторът се съгласява да обезщети и да защитава www.performer.bg и неговите ръководители, служители, акционери, служители и лицензополучатели, като ги пази невредими от и срещу всякакви искове, отговорност, загуби, разходи и разноски (включително разноски за адвокатски хонорар), направени във връзка с дейността на www.performer.bg, а именно: използването или предполагаемото използване на сайта или предоставяне на съдържание под име на автора от всяко лице, независимо дали това използване е разрешено или не от него; всяко нарушение от страна на автора на настоящото споразумение; нарушение на база всяка претенция, заплаха или твърдение отправено до www.performer.bg до степен, че същото на тезата, че част от съдържанието, използвано в приложното поле на настоящото споразумение нарушава авторски права, търговски тайни, търговски марки, правото на неприкосновеност на личния живот или публичност, или други права на интелектуална собственост на трети лица.

2. Авторът се съгласява, че www.performer.bg имат право да определи дали и до каква степен да заведе дело срещу лицензополучател или трета страна ("нарушител"), за всяко нарушение на съдържание лицензионното споразумение или при съмнения за нарушение на други права на интелектуална собственост на автора. Авторът освобождава от www.performer.bg от всякакви искове, касаещи авторски права, пряко или косвено нарушени от член на www.performer.bg или от трети лица. www.performer.bg има право от името на автора да заведе искове във всеки компетентен съд, срещу всеки нарушител. Авторът се съгласява, че всяко парично възстановяване се получава в резултат на правни или принудителни мерки, предприети от него срещу тези нарушители, доколкото тези средства са предназначени за компенсиране за пропуснатите от www.performer.bg лицензионни такси или на базата на непозволено увреждане, след приспадане на всички разходи, направени за получаване на такова обезщетение (включително и без ограничение разходи за консултации, такси на експерти и плащанията на адвокати), направени от името на www.performer.bg. В случай, че лицензополучателят не реши да заведе дела срещу конкретен нарушител, авторът има право да заведе дело срещу този нарушител за нарушаване на настоящия договор зи лиценция на авторски права.

VII. Срок и прекратяване
1. Настоящото споразумение е в сила до прекратяването му. Авторът може да прекрати лицензионния договор по всяко време, с предоставяне на тридесет дневно предизвестие до www.performer.bg, изпратено на електронната поща: info@performer.bg или чрез всякакво друго средство за писмено предизвестие, което дава възможност за потвърждение на самоличността на автора и неговото намерение да прекрати договора. www.performer.bg може да прекрати лицензионния договор по всяко време, с предоставяне на тридесет дневно предизвестие до автора на електронната му поща, съдържаща се в членствената му информация.
2. Всяка от страните може да прекрати настоящото споразумение и поради:
2.1. Обявяване на www.performer.bg в несъстоятелност.
2.2. Смърт на автора
2.3. По взаимно съгласие между страните
3. www.performer.bg си запазва правото, при прекратяване на договора да прихваща всички такси и кредити, съдържаща се в създадената сметка на автора, срещу своите разходи до размера на по-малкото.
4. Последици от прекратяването
При прекратяването на настоящия договор www.performer.bg заличава прието съдържание на сайта и неговата дистрибуция спрямо ползватели в рамките на 30 (тридесет) дни от датата на прекратяване на настоящото споразумение. Независимо от прекратяването, www.performer.bg има право да продължи лицензирането на авторски произведения на автора, докато същото не се отстрани окончателно от сайта.
5. При прекратяване на договора, www.performer.bg има право да задържи всички суми, дължими на автора за период от 30 (тридесет) дни за определяне на съответните права на прихващане, като има право да приспадне от тези суми и разумна административна такса за създаване, управление и прекратяване на акаунта на автора.
6. Независимо от всяка друга разпоредба в настоящото споразумение, прекратяването или изтичането на лицензионния договор не променя, нито пък засяга правата, предоставени на лицензополучатели от www.performer.bg съгласно настоящото споразумение.
VIII. Приложимо право
1.Сайтът се контролира, функционира и се администрира от www.performer.bg. Приложимото право е това на Република България. Този договор за изключителна лицензия на авторски права не се ръководи от Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки, прилагането на която изрично се изключва.
Всички спорове, произтичащи от или свързани с този договор за изключителна лицензия на авторски права, без ограничение дали те касаят действителността, тълкуването, изпълнението и нарушението му следва да се отнесат пред съответния компетентен съд в Република България.
Вашите въпроси относно сайта или този договор за изключителна лицензия на авторски права, можете да отнесете към нас на адрес: info@performer.bg или на телефон: 0885377579

Потвърждение

Потвърждавам, че съм съгласен и съм прочел този договор за изключителна лицензия на авторски права, разбирам го и се съгласявам да бъда обвързан с неговите условия. Съгласявам се, че това е пълният текст на споразумението между мен и www.performer.bg, който заменя всички предложения или предварителни споразумения, устни или писмени, както и всяка друга кореспонденция между мен и www.performer.bg, свързани с предмета на тази изключителна лицензия на авторски права.
Добави събитие в календара
ХипХоп
Анкета
Колко албума си купихте ( без значение от носителя ) през изминалата година 

0 коментара Резултати


ВсичкиИнтервю
Малко джаз на бос крак
Малко джаз на бос крак

 

Признавам си, че започнах да свиря, за да ме харесват момичетата !

 

Виж

Присъедини се

Влез или се регистрирай в Performer!

Регистрирай се в Performer или Влез